QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

03/08/2017
Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-YTDP của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Hòa Bình về Quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017. Với mục tiêu là Triển khai thực hiện các quy định về công tác quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế nguy hại, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

I. Hiện trạng quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh:

1. Số lượng, loại chất rắn y tế nguy hại phát sinh tại cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

- Số lượng chất thải rắn y tế lây nhiễm phát sinh: 83608,3kg/năm

Chất thải y tế lây nhiễm bao gồm: Chất thải lây nhiễm sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, chất thải giải phẫu.

- Số lượng chất thải rắn y tế nguy hại không lây nhiễm phát sinh: 5390,2kg/năm.

Chất thải nguy hại không lây nhiễm: Hóa chất thải bỏ, dược phẩm thải bỏ, thiết bị y tế bị vỡ hỏng, chất hàn răng amalgam thải bỏ.

- Số lượng chất thải rắn y tế thông thường phát sinh: 3074884,4kg/năm.

2. Hiện trạng công tác xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh:

Hiện nay, hầu hết chất thải rắn y tế nguy hại tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được thuê xử lý, một số cơ sở được trang bị và sử dụng lò đốt để xử lý chất thải y tế nguy hại. Cụ thể:

- Tại tuyến tỉnh:

Hiện tại, chất thải rắn y tế nguy hại và chất thải rắn thông thường tại tất cả các cơ sở y tế tuyến tỉnh thuê đơn vị khác xử lý.

- Các cơ sở y tế tuyến huyện: 08 đơn vị hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại với Công ty THHH đầu tư và thương mại Hoàng Long, chất thải rắn thông thường thuê đơn vị khác trên địa bàn xử lý (Các công ty Môi trường đô thị) 03 đơn vị tự xử lý chất thải rắn y tế nguy hại bằng lò đốt chất thải y tế trong khuôn viên của Trung tâm (Trung tâm Y tế huyện Mai Châu, Yên Thủy, Đà Bắc)

- Các Trạm y tế xã, phường:

Hầu hết xử lý chất thải y tế bằng phương pháp đốt thủ công hoặc chôn lấp. Chất thải rắn y tế nguy hại phát sinh chủ yếu là bơm kim tiêm, lọ vaccin, bông băng dính máu.

Khối lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều do các đơn vị khám chữa bệnh không ngừng phát t riển, các dịch vụ kỹ thuật y tế mới, nhu cầu khám, chữa bệnh không ngừng phát triển, các dịch vụ kỹ thuật y tế mới, nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng cao. Chất thải y tế nguy hại phát sinh, nếu không được xử lý hoặc xử lý không đúng quy trình kỹ thuật sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cán bộ y tế và cộng đồng dân cư và môi trường xunh quanh.

3. Hiện trạng công tác xử lý nước thải y tế nguy hại tại các cơ sở y tế:

Lượng nước thải y tế phát sinh năm 2016: 251468m3/năm

Hiện nay các cơ sở y tế đã có hệ thống xử lý nước thải y tế riêng biệt, đạt tiêu chuẩn. Đối với các đơn vị trong quá trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế mới, nước thải y tế phát sinh được xử lý bằng hóa chất khử trùng trước khi thải vào hệ thống xử lý chung.

II. Kế hoạch phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh:

1. Phân loại, thu gom chất thải y tế nguy hại:

1.1. Phân loại chất thải rắn y tế:

- Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: Đựng trong túi hoặc hộp có màu vàng.

- Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng.

- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng.

- Chất thải giải phẫu: Đựng trong 2 lần túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu vàng.

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng rắn: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu đen.

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng lỏng: Đựng trong các dụng cụ có nắp đậy kín;

- Chất thải y tế thông thường hoặc phục vụ mục đích tái chế: Đựng trong túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu trắng.

1.2. Thu gom chất thải rắn y tế lây nhiễm:

- Chất thải lây nhiễm phải thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế.

- Trong quá trình thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín, thùng đựng chất thải phải có nắp đậy kín, bảo đảm không bị rơi, rò rỉ chất thải trong quá trình thu gom;

- Cơ sở y tế quy định tuyến đường và thời điểm thu gom chất thải lây nhiễm phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến khu chăm sóc người bệnh và khu vực khác trong cơ sở y tế;

- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải xử lý sơ bộ trước khi thu gom về khu vực lưu giữ, xử lý chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế;

- Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế ít nhất 01 (một) lần/ngày;

- Đối với các cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05kg/ngày, tần suất thu gom chất thải lây nhiễm sắc nhọn từ nơi phát sinh về khu vực lưu giữ tạm thời trong khuôn viên cơ sở y tế hoặc đưa đi xử lý, tiêu hủy tối thiểu là 01 (một) lần/tháng.

1.3. Thu gom chất thải rắn y tế nguy hại không lây nhiễm:

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm được thu gom, lưu giữ riêng tại khu lưu giữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế;

- Thu gom chất hàn răng amalgam thải và thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân: Chất thải có chứa thủy ngân được thu gom và lưu giữ riêng trong các hộp bằng nhựa hoặc các vật liệu phù hợp và bảo đảm không bị rò rỉ hay phát tán hơi thủy ngân ra môi trường.

1.4. Thu gom chất thải rắn thông thường:

Chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế và chất thải y tế thông thường không phục vụ mục đích tái chế được thu gom riêng.

2. Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm:

- Đối với chất thải lây nhiễm phát sinh tại cơ sở y tế, thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm tại cơ sở y tế không quá 02 ngày trong điều kiện bình thường. Trường hợp lưu giữ chất thải lây nhiễm trong thiết bị bảo quản lạnh dưới 8 độC, thời gian lưu giữ tối đa là 07 ngày. Đối với cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 0,5kg/ngày, thời gian lưu giữ không quá 03 ngày trong điều kiện bình thường và phải  được lưu giữ trong  các bao bì được buộc kín hoặc thiết bị lưu chứa được đậy nắp kín;

- Đối với chất thải lây nhiễm được vận chuyển từ cơ sở y tế khác về để xử lý theo mô hình cụm hoặc mô hình tập trung, phải ưu tiên xử lý trong ngày. Trường hợp chưa xử lý ngay trong ngày, phải lưu giữ ở nhiệt độ dưới 20 độC và thời gian lưu giữ tối đa không quá 02 ngày.

3. Vận chuyển chất thải y tế nguy hại:

Cơ sở y tế thuê đơn vị bên ngoài có giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại để thực hiện vận chuyển chất thải của cơ sở y tế đến cơ sở xử lý. Đối với chủ xử lý chất thải nguy hại, chủ hành nghề quản lý chất thải nguy hại tham gia vận chuyển chất thải y tế trong cụm nhưng nằm ngoài phạm vi của giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép trước khi thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 23 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT;

4. Xử lý chất thải y tế nguy hại:

Chất thải y tế nguy hại phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Ưu tiên lựa chọn các công nghệ không đốt, thân thiện với môi trường và bảo đảm xử lý đạt quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Hình thức xử lý chât thải y tế nguy hại theo thứ tự ưu tiên sau:

- Xử lý tại cơ sở y tế chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung có hạng mục xử lý chất thải y tế;

- Xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm cơ sở y tế (chất thải y tế của một cụm cơ sở y tế được thu gom và xử lý chung tại hệ thống, thiết bị xử lý của một cơ sở trong cụm)

- Tự xử lý tại công trình xử lý chất thải y tế nguy hại trong khuôn viên cơ sở y tế

Hình thức xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm cơ sở y tế  phải được UBND cấp tỉnh phê duyệt trong kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

5. Quản lý nước thải y tế:

- Nước thải y tế phải quản lý, xử lý theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận.

- Sản phẩm thải lỏng được thải cùng nước thải thì gọi chung là nước thải y tế.

6. Quan trắc môi trường

  -Thực hiện quan trắc chất thải rắn, lỏng y tế định kỳ 03 tháng một lần

  -Thực hiện quan trắc môi trường không khí định kì 06 tháng một lần

Kim Tuất - Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh Hòa Bình

(Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Hòa Bình)

Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
09:38:41 AM

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh