ĐẢNG ỦY TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019; TRIỂN KHAI QUY ĐỊNH SỐ 179-QĐ/TW NGÀY 25/2/2019 VÀ QUY ĐỊNH SỐ 11-Qđi/TW NGÀY 18/2/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

27/06/2019
Ngày 26/6, Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Triển khai Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/2/2019 và Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Kiều Đình Vì, Bí thư Đảng ủy, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và toàn thể cán bộ Đảng viên trong Đảng bộ.Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng triển khai Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/2/2019 và Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Hùng quán triệt, triển khai Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/2/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Quy định gồm 4 chương, 17 điều. Quy định này nhằm đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nạn chạy chức, chạy quyền, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... Quy định số 179 được ban hành thay thế Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 7/5/2007 của Bộ Chính trị, trong đó có nhiều điểm mới và bổ sung so với quy chế cũ như: phạm vi áp dụng, trách nhiệm của chủ thể kiểm tra, nội dung kiểm tra, thẩm quyền của chủ thể kiểm tra... Hội nghị được quán triệt, triển khai Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Quy định này quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Quy định áp dụng đối với những người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp huyện, cấp ủy cấp xã; người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo là người dân, cán bộ, đảng viên, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cho toàn Đảng bộ, đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng vào tình hình thực tế của Trung tâm để lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước....


Đồng chí Ngô Thị Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp trong 6 tháng cuối năm chủ yếu sau: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh, thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên, triển khai tốt các chương trình y tế - dân số; Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Thường xuyên nắm bắt tình hình đảng viên và các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ về việc thực hiện các quy định của Đảng qua đó phát hiện các dấu hiệu vi phạm, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm; Lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh và xây dựng bộ máy cơ quan hoạt động hiệu quả.

Thu Hương - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh


Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng triển khai Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/2/2019 và Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Hùng quán triệt, triển khai Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/2/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Quy định gồm 4 chương, 17 điều. Quy định này nhằm đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nạn chạy chức, chạy quyền, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... Quy định số 179 được ban hành thay thế Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 7/5/2007 của Bộ Chính trị, trong đó có nhiều điểm mới và bổ sung so với quy chế cũ như: phạm vi áp dụng, trách nhiệm của chủ thể kiểm tra, nội dung kiểm tra, thẩm quyền của chủ thể kiểm tra... Hội nghị được quán triệt, triển khai Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Quy định này quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Quy định áp dụng đối với những người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp huyện, cấp ủy cấp xã; người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo là người dân, cán bộ, đảng viên, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cho toàn Đảng bộ, đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng vào tình hình thực tế của Trung tâm để lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước....


Đồng chí Ngô Thị Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp trong 6 tháng cuối năm chủ yếu sau: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh, thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên, triển khai tốt các chương trình y tế - dân số; Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Thường xuyên nắm bắt tình hình đảng viên và các tổ chức đảng trong toàn đảng bộ về việc thực hiện các quy định của Đảng qua đó phát hiện các dấu hiệu vi phạm, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm; Lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh và xây dựng bộ máy cơ quan hoạt động hiệu quả.

Thu Hương - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

(Nguồn tin: Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình)

Thứ 7, Ngày 15 tháng 8 năm 2020
06:38:00 AM

Bệnh thường gặp

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh