Tìm kiếm:
Từ:
Đến:

Hòa Bình Nâng cao chất lượng y tế cơ sở

21/04/2014
Hòa Bình là tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, dân cư phân tán, có 73 xã (chiếm tỷ lệ 34,7%) và 89 thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn (ÐBKK). Những năm qua, địa phương này đã tập trung mọi nguồn ...

Nâng cao chất lượng y tế thôn bản

21/04/2014
Toàn tỉnh hiện có 2.085 nhân viên y tế thôn bản, mỗi thôn bản đều có 1 nhân viên y tế, trong đó phần lớn là người dân tộc thiểu số. Từ nhiều năm nay, đội ngũ cán bộ y tế ở thôn, bản đã làm tốt công ...