Thủ tục cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Thủ tục: Thủ tục cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Trình tự thực hiện Bước 1: Người hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cho phép được tiếp tục hoạt động chuyên môn tại bộ phận một cửa Sở Y tế;
Bước 2: Bộ phận một cửa Sở Y tế gửi cho người hành nghề Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 06 ban hành kèm Thông tư số 35/2013/TT-BYT;
Bước 3: Bộ phận một cửa bàn giao hồ sơ cho phòng Quản lý hành nghề. Trong thời gian 10 ngày kể từ ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, phòng Quản lý hành nghề phải tiến hành thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo qui định, trong thời gian 20 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận, Phòng Quản lý hành nghề tổ chức họp Hội đồng tư vấn xét duyệt sau đó trình Giám đốc Sở Y tế ký quyết định cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn và bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa;
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Quản lý hành nghề có văn bản chuyển bộ phận một cửa thông báo cho người hành nghề hoàn chỉnh hồ sơ, trong đó phải nêu cụ thể tài liệu, nội dung cần được bổ sung, sửa đổi;
 - Nếu không cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 4:Bộ phận một cửa trả kết quả cho người đề nghị cấp;
Bước 5: Sở Y tế Hòa Bình cho đăng tải thông tin về việc cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và có văn bản thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp chứng chỉ hành nghề cho người đó (đối với trường hợp Sở Y tế Hòa Bình không phải là cơ quan đã cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề đó)

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Y tế hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm Thông tư số 35/2013/TT-BYT;
- Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề;
- Báo cáo về việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề;
- Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề trong thời gian bị đình chỉ hoạt động chuyên môn.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Cơ quan thực hiện: Sở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn.
Lệ phí: không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định số 1642/QĐ-UBND; Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Yêu cầu thực hiện: không
Cơ sở pháp lý: - Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2011;
- Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành từ 15/12/2013;
- Quyết định số 4692/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.
Quay lại
Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
10:09:40 AM

Video

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh