Thủ tục đăng ký hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Thủ tục: Thủ tục đăng ký hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Trình tự thực hiện Bước 1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp hồ sơ về bộ phận một cửa Sở Y tế và được nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ;
Bước 2. Bộ phận một cửa bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý hành nghề:
 - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách đăng ký hành nghề, phòng Quản lý hành nghề trình Giám đốc Sở Y tế ban hành văn bản phê duyệt việc đăng ký hành nghề;
- Trường hợp không phê duyệt sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối đối với từng trường hợp cụ thể.
Bước 3. Phòng Quản lý hành nghề bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa; 
Bước 4. Bộ phận một cửa trả kết quả cho cơ sở đề nghị.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Y tế hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (mẫu phụ lục 6, Thông tư 41/2011/TT-BYT);
- Danh sách người hành nghề không còn làm việc tại cơ sở;
(Trường hợp trong danh sách đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có người hành nghề đang hành nghề tại một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì trong danh sách đăng ký người hành nghề phải ghi rõ thời gian, địa điểm, vị trí chuyên môn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà người hành nghề đang hành nghề trước đó).
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Cơ quan thực hiện: Sở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phê duyệt việc đăng ký hành nghề.
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định số 1642/QĐ-UBND; Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Yêu cầu thực hiện: Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính
a) Đối tượng
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở đóng trên địa bàn (bao gồm cả bệnh viện tư nhân và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, Ngành) trừ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế.
        b) Điều kiện
 Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định tuyển dụng hoặc ký kết hợp đồng lao động với người hành nghề hoặc sa thải người hành nghề hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với người hành nghề hoặc người hành nghề có thông báo nghỉ việc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh c&oacut
Cơ sở pháp lý: - Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2011;
- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành từ 15/11/2011;
- Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2012;
- Quyết định số 4692/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

Quay lại
Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
10:06:27 AM

Video

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh