Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Thủ tục: Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Trình tự thực hiện Bước 1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) nộp hồ sơ công bố khám sức khỏe đến Bộ phận một cửa Sở Y tế . 
Bước 2: Bộ phận một cửa của Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho cơ sở đề nghị.
Bước 3: Bộ phận một cửa bàn giao hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y xem xét . Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng Nghiệp vụ Y phải tiến hành thẩm định hồ sơ;
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở công bố đủ điều kiện để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể tài liệu phải bổ sung và các nội dung phải sửa đổi. Khi nhận được văn bản thông báo hồ sơ chưa hợp lệ, cơ sở công bố đủ điều kiện phải hoàn thiện và gửi hồ sơ bổ sung về Sở Y tế;
Bước 4. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ hợp lệ hoặc kể từ ngày ghi trên phần tiếp nhận hồ sơ bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ, nếu Sở Y tế không có văn bản trả lời thì cơ sở công bố đủ điều kiện KSK được triển khai hoạt động KSK theo đúng phạm vi chuyên môn đã công bố;
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Y tế hoặc qua đường bưu điện
Thành phần số lượng hồ sơ: a. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013;
- Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở;
- Danh sách người tham gia KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013(được đóng dấu trên từng trang hoặc đóng dấu giáp lai tất cả các trang);
- Bản danh mục cơ sở vật chất và thiết bị y tế quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013;
- Báo cáo về phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở KSK;
- Bản sao có chứng thực hợp đồng hỗ trợ chuyên môn (nếu có).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Cơ quan thực hiện: Sở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không
Lệ phí: Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định số 1642/QĐ-UBND; Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Yêu cầu thực hiện: Điều 9 Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013: Điều kiện về nhân sự  
a) Người thực hiện khám lâm sàng, cận lâm sàng phải có chứng chỉ hành nghề KBCB theo quy định của Luật KBCB phù hợp với chuyên khoa mà người đó được giao trách nhiệm khám. Trường hợp người thực hiện kỹ thuật cận lâm sàng mà pháp luật không quy định phải có chứng chỉ hành nghề KBCB thì phải có bằng cấp chuyên môn phù hợp với công việc được phân công.
b) Người kết luận phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề KBCB và có thời gian KBCB ít nhất là 54 (năm mươi tư) tháng;
- Được người có thẩm quyền của cơ sở KSK phân công thực hiện việc kết luận sức khỏe, ký
Cơ sở pháp lý: - Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
- Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
- Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006 ;
- Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngo&
Quay lại
Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
10:04:08 AM

Video

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh