Thủ tục bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu
Thủ tục: Thủ tục bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu
Trình tự thực hiện Bước 1: Cơ sở bán lẻ thuốc từ dược liệu gửi hồ sơ bổ sung phạm vi kinh doanh về bộ phận một cửa Sở Y tế và nộp phí thẩm định theo qui định;
Bước 2: Bộ phận một cửa của Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu tiếp nhận cho cơ sở;
Bước 3: Bộ phận một cửa bàn giao hồ sơ cho Phòng Quản lý hành nghề. Phòng Quản lý hành nghề xem xét và thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ theo qui định:
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế thành lập Đoàn thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện tại cơ sở và có biên bản thẩm định;
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi có biên bản thẩm định, Phòng Quản lý hành nghề trình Giám đốc Sở Y tế ký Giấy chứng nhận và bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa.
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Phòng Quản lý hành nghề phải có văn bản chuyển bộ phận một cửa thông báo cho cơ sở đề nghị để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
- Trường hợp không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận, Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Bước 4: Bộ phận một cửa trả giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở đề nghị.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện về bộ phận một cửa của Sở Y tế.
Thành phần số lượng hồ sơ: - Đơn đề nghị bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo mẫu do Bộ Y tế qui định (theo Phụ lục số 01b ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT- BYT ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế);
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu (nếu là doanh nghiệp) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã cấp;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu (nếu là doanh nghiệp) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
- Tài liệu kỹ thuật tương ứng với điều kiện kinh doanh đề nghị kiểm tra theo qui định của Bộ Y tế. Cụ thể như sau:
+ Sơ đồ vị trí và thiết kế của khu vực trưng bày, khu vực bảo quản dược liệu; 
+ Bản kê khai danh sách nhân sự (theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT- BYT ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế).
 b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện: Sở Y tế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu.
Lệ phí: Theo qui định hiện hành
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định số 1642/QĐ-UBND; Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Yêu cầu thực hiện: A. Điều kiện chung đối với cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ bảo quản dược liệu (Điều 4, Thông tư số 03/2016/TT- BYT)
1. Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ bảo quản dược liệu phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có phạm vi kinh doanh dược liệu.
2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có phạm vi kinh doanh dược liệu:
a) Người quản lý chuyên môn của cơ sở phải có chứng chỉ hành nghề dược theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược, trừ các trường hợp quy định tại Điều 11 Thông tư này.
Tại một địa điểm kinh doanh của một cơ sở kinh doanh nhưng có nhiều hình thức kinh doanh thuốc thì chỉ yêu cầu cơ sở có một n
Cơ sở pháp lý: - Luật Dược số 34/2005 - QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật D¬ược;
- Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006;
- Thông tư số 03/2016/TT - BYT ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu;
- Thông tư số 03/2013/TT- BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính về quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh;
- Quyết định
Quay lại
Thứ 4, Ngày 17 tháng 1 năm 2018
07:46:07 AM

Video

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh