Thủ tục cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học
Thủ tục: Thủ tục cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học
Trình tự thực hiện Bước 1. Hội đồng GĐYK tỉnh gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với chất độc hóa học đến Bộ phận 1 cửa Sở Y tế và nhận phiếu tiếp nhận.
Bước 2. Bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y.
Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, phòng Nghiệp vụ Y trình Giám đốc Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học và gửi về Sở LĐTBXH để làm căn cứ thực hiện chế độ ưu đãi đối với đối tượng theo quy định.
Trường hợp không phê duyệt sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối đối với từng trường hợp cụ thể.

Cách thức thực hiện: Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Y tế.
Thành phần số lượng hồ sơ: a) Hồ sơ gồm:
- Biên bản khám GĐYK của Hội đồng GĐYK;
- Kết luận đối tượng bị vô sinh của bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc bệnh viện chuyên khoa Phụ sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc bệnh viện hạng I trở lên. Các bệnh viện này phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện kỹ thuật xác định vô sinh theo quy định của Bộ Y tế.
b) Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khám GĐYK hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức.
Cơ quan thực hiện: Sở Y tế.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học
Lệ phí: không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định số 1642/QĐ-UBND; Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Yêu cầu thực hiện: không
Cơ sở pháp lý: - Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Hiệu lực từ ngày 01/10/2005;
- Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Hiệu lực từ ngày 01/6/2013;
- Thông tư  số 41/2013/TT-BYT ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến v
Quay lại
Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
09:58:13 AM

Video

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh