Thủ tục cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Thủ tục: Thủ tục cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở) đề nghị cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm gửi hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa của Chi cục.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tại chỗ. 
- Hồ sơ đầy đủ theo quy định cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhận và cấp cho cơ sở Phiếu tiếp nhận hồ sơ, thu phí theo quy định sau đó chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm ngay trong ngày làm việc.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ không nhận hồ sơ và có trách nhiệm hướng dẫn cho cơ sở các thủ tục cần bổ sung vào hồ sơ và nộp hồ sơ lại sau khi đã hoàn thiện. 
Bước 3: Thẩm xét hồ sơ.
- Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét hồ sơ và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. 
- Hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định trong vòng 07 ngày làm việc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho cơ sở.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trong thời gian 07 ngày làm việc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách nhiệm trả lời cơ sở bằng văn bản và yêu cầu cơ sở  bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ. 
Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa của Chi cục.
Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hơp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo mẫu được quy định tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP (có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
- Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm lần gần nhất (bản sao);
- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ do phòng kiểm nghiệm được công nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu):
+ 01 lần/năm đối với cơ sở có một trong các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: GMP, HACCP, ISO 22000 và tương đương.
+ 02 lần/năm đối với các cơ sở không có các chứng chỉ trên.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức và cá nhân
Cơ quan thực hiện: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Cấp lại Giấy xác nhân công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
Lệ phí: - Phí thẩm xét hồ sơ cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm : 300.000đ/lần/sản phẩm. - Lệ phí: 150.000 đồng/1 sản phẩm đối với hồ sơ cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định số 1642/QĐ-UBND; Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Yêu cầu thực hiện: Không
Cơ sở pháp lý: - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
- Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng 

Quay lại
Chủ nhật, Ngày 22 tháng 7 năm 2018
09:54:09 AM

Video

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh