Thủ tục cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba).
Thủ tục: Thủ tục cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba).
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi tắt là cơ sở) công bố hợp quy đối với sản phẩm có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định gửi hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa của Chi cục.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tại chỗ:
- Hồ sơ đầy đủ theo quy định cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhận và cấp cho cơ sở Phiếu tiếp nhận hồ sơ, thu phí theo quy định sau đó chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm ngay trong ngày làm việc;
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ không nhận hồ sơ và có trách nhiệm hướng dẫn cho cơ sở các thủ tục cần bổ sung vào hồ sơ và nộp hồ sơ lại sau khi đã hoàn thiện. 
Bước 3: Thẩm xét hồ sơ.
- Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét hồ sơ và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ;
- Hồ sơ đạt yêu cầu theo quy định trong vòng 07 ngày làm việc Chi cục cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy cho cơ sở;
- Trường hợp hồ sơ chưa đúng với quy định trong thời gian 07 ngày làm việc Chi cục có trách nhiệm trả lời cơ sở bằng văn bản lý do không cấp và yêu cầu cơ sở  bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ. 
Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa của Chi cục.
Thành phần số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Hồ sơ công bố hợp quy: Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (Bên thứ ba).  
- Bản công bố hợp quy được quy định tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP;
- Bản thông tin chi tiết sản phẩm, được quy định tại Mẫu số 03a hoặc mẫu số 03c ban hành kèm theo Nghị định số 38/2012/NĐ-CP (có đóng dấu giáp lai của bên thứ ba);
- Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ ba (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu);
- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao công chưng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu).
* Hồ sơ pháp lý chung:
- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (bản sao công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu);
- Giấy đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh thực phẩm hoặc chứng nhận pháp nhân đối với tổ chức, cá nhân (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ công bố hợp quy và 01 bộ hồ sơ pháp lý chung 
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức và cá nhân
Cơ quan thực hiện: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy
Lệ phí: - Phí thẩm xét hồ sơ công bố hợp quy : 500.000đ/lần/sản phẩm. - Lệ phí 150.000 đồng/ 1 sản phẩm đối với hồ sơ công bố hợp quy.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Quyết định số 1642/QĐ-UBND; Về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Yêu cầu thực hiện: Không
Cơ sở pháp lý: - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
- Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng. 

Quay lại
Thứ 4, Ngày 17 tháng 1 năm 2018
07:56:06 AM

Video

Y học cổ truyền

Thư viện ảnh