Công văn số 637/KH-SYT; V/v thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013
Số văn bản: Công văn số 637/KH-SYT;
Trích yếu: Công văn số 637/KH-SYT; V/v thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng Cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân v
Loại văn bản: Văn bản của sở y tế
Cơ quan ban hành: Sở y tế Tỉnh Hòa Bình
Ngày tháng năm ban hành: 10/04/2019
Người ký: GĐ Trần Quang Khánh
Nội dung:
Tải tài liệu Quay lại
Chủ nhật, Ngày 21 tháng 7 năm 2019
09:54:17 AM

Bệnh thường gặp