Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển vào làm việc tại phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế và Chi Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hòa Bình

Thứ ba - 09/08/2022 03:25 1.121 0
THÔNG BÁO
Tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
vào làm việc tại phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế và Chi Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hòa Bình


 
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
Thực hiện Công văn số 931/SNV-CCVC ngày 09/4/2021 của Sở Nội vụ về hướng dẫn tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển công chức, viên chức; Công văn số 2235/SNV-TCBC ngày 19/7/2022 của Sở Nội vụ về việc thẩm định cơ cấu chuyên môn thực hiện kế hoạch biên chế công chức năm 2022 của Sở Y tế;
Sở Y tế thông báo nhu cầu tiếp nhận không qua thi tuyển như sau:
  1. Nhu cầu tiếp nhận: 05 chỉ tiêu, trong đó:
 
STT Đơn vị Số lượng Vị trí việc làm Yêu cầu trình độ chuyên môn nghiệp vụ
1 Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế
01

Quản lý Nghiệp vụ Y
Thạc sĩ
Chuyên ngành Y tế công cộng
  Phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Y tế
01
Quản lý quy hoạch-kế hoạch Đại học
Chuyên ngành Bác sĩ đa khoa
  Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế
01
Quản lý lĩnh vực Dược Chuyên khoa cấp I
Chuyên ngành Dược
  Phòng Thanh tra 01 Quản lý lĩnh vực thanh tra, khiếu nại, tố cáo Đại học
Chuyên ngành Bác sĩ đa khoa
2 Phòng Dân số-KHHGĐ Chi Cục Dân số KHHGĐ 01 Quản lý công tác dân số- Kế hoạch hóa gia đình. Đại học
Chuyên ngành Bác sĩ đa khoa

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện
2.1. Đối tượng tiếp nhận
a) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;
b) Cán bộ, công chức cấp xã;
c) Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;
d) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
đ) Người đã từng là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.
2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận
2.2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện chung
Các trường hợp quy định tại tiết 2.1 khoản 2 ngoài việc đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, cụ thể: 
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia;
c) Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
d) Lịch sử bản thân và gia đình rõ ràng, không vi phạm quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, không trong thời gian bị truy cứu  trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
e) Có đủ sức khỏe đảm bảo công tác ổn định, lâu dài, phù hợp với công tác;
g) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp;
h) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
i) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
k) Có hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp theo quy định.
2.2.3. Tiêu chuẩn, điều kiện riêng
Trường hợp quy định tại các điểm a, b và c tiết 2.1 khoản 2 nêu trên phải có đủ 05 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d tiết 2.1 khoản 2 nêu trên làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
2.3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Đơn xin chuyển công tác;
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ có xác nhận của cơ quan đang công tác trong thời hạn 30 ngày hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền có thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (bản chính);
- Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực);
- Các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (bản sao có chứng thực);
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (bản chính);
- Bản nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác, khen thưởng đã đạt được; Có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị người đó công tác (bản chính);
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
- Quyết định tuyển dụng (bản sao có chứng thực);
- Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp (bản sao có chứng thực);
 Quyết định nâng lương gần nhất (bản sao có chứng thực);
* Lưu ý:
- Hồ sơ tiếp nhận của mỗi thí sinh được bỏ vào túi đựng hồ sơ, bìa túi đựng hồ sơ phải ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, danh mục hồ sơ.
3. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển
a) Thời gian nộp hồ sơ: từ 10/8/2022 đến hết ngày 10/9/2022 (trong giờ hành chính).
b) Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế - Số 98, đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Số ĐT: 02183.856464.
Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký và nộp hồ sơ vào 01 vị trí cần tiếp nhận. Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện; Hồ sơ nộp không trả lại.
Sở Y tế tỉnh Hòa Bình trân trọng thông báo./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây